Samen bouwen in vertrouwen – beleidsplan bisdom ‘s-Hertogenbosch

Bisschop Gerard de Korte presenteert vandaag het nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Direct na zijn installatie op 14 mei bezocht bisschop de Korte alle dekenaten en sprak ook in diverse parochies met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. In het bisschopshuis ontving hij vele gasten. Zijn indrukken bracht de bisschop samen in een beleidsnota. In september besprak hij de nota met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden, de priesterraad en de lekenraad. De bisschop heeft goed geluisterd en de tekst aangescherpt. Zo hoopt hij op breed draagvlak voor nieuw beleid binnen het bisdom.

 

Cultuur van vertrouwen

Bisschop de Korte wil bouwen aan een cultuur van vertrouwen. Hij heeft echter geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen actief worden en meer middelen beschikbaar zijn. Maar hij wil wel proberen de eenheid binnen het bisdom te versterken. Daarom pleit de nota voor een hartelijke, gastvrije Kerk met meer ontspannen verhoudingen. Het katholieke huis is groot met ruimte voor verschillende accenten en vormen van katholieke spiritualiteit.

 

Missionair pastoraat prioriteit

Naast het koesteren van het Brabantse volksgeloof geeft de bisschop prioriteit aan missionair pastoraat. Het is uitermate belangrijk om nieuwe mensen voor Christus te winnen. Alleen zo kan verdere krimp van onze Kerk worden omgebogen. Gezinspastoraat is een speerpunt van dit missionaire pastoraat. Jonge echtparen met kinderen zullen een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de Kerk van morgen.

 

Andere beleidsvoornemens

In de nota komt een aantal beleidsvoornemens aan de orde.
De interne en externe communicatie wordt verbeterd door de benoeming van een perschef. Tevens benoemt de bisschop op korte termijn een opbouwwerker voor het ontwikkelen van missionair pastoraat, de implementatie van de parochiefusies, het vroegtijdig verhelpen van spanningen binnen parochies en de begeleiding van kerksluitingen.
De bisschop benoemt daarnaast gedelegeerden voor de religieuzen en de emeriti.
Uitgangspunt van de zondagse liturgie vormt de Eucharistie. Enkel bij pastorale noodzaak kan een Woord- en Communieviering worden gehouden.
De bisschop zet verder in op versterking van catechese en geloofscommunicatie om de religieuze sprakeloosheid te doorbreken. Prioriteit vormt de diaconale dimensie. De Kerk is geroepen tot dienstbaarheid.
De bisschop betrekt de dekens meer bij het beleid van het bisdom.
De bisschop vraagt de parochies ieder jaar een kernachtig pastoraal actieplan te maken, gebaseerd op een pastoraal beleidsplan.
Niet alleen wordt gelet op de uitgaven van parochies maar het bisdom parochies zal ook helpen bij de verhoging van de inkomsten.
Tot slot zet de bisschop in op decentralisatie en maatwerk als het gaat om het gebouwenbeleid.

 in de bijlage is het beleidsplan in PDF toegevoegd.

****************************************************