De mondiale dag voor de migranten en vluchtelingen op 18 januari 2015

Klik hier voor de Nederlandse vertaling van de brief van Paus Franciscus voor de mondiale dag voor de migranten en vluchtelingen op 18 januari 2015, met als thema “Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen”. Boodschap  van  Zijne  Heiligheid  Paus  Franciscus  voor  de  Mondiale  Dag  van  de Migranten en Vluchtelingen 2015 “Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen”

Geliefde Broeders en Zusters,

Jezus  is  “de  verkondiger  van  het  Evangelie  bij  uitstek  en  het  Evangelie  in  persoon”  (Evangelii Gaudium, 209). Zijn bezorgdheid, met name voor de meest kwetsbaren en uitgestotenen, nodigt ons allen uit zorg te dragen voor de zwaksten, en zijn lijdend gelaat met name te herkennen in de slachtoffers van nieuwe vormen van armoede en slavernij.  De Heer zegt: “Ik had honger en gij  hebt  Mij  te  eten  gegeven.  Ik  had  dorst,  en  gij  hebt  Mij  te  drinken  gegeven.  Ik  was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.  Ik was naakt,  en gij hebt Mij gekleed.  Ik was ziek,  en gij  hebt  Mij  bezocht.  Ik  was  in  de  gevangenis,  en  gij  hebt  Mij  bezocht”  (Mt.25,  35-36).De zending van de Kerk,  zelf een pelgrim in de wereld en de Moeder van alle mensen,  is derhalve Jezus Christus lief te hebben, in het bijzonder Hem te eren en van Hem te houden in de armsten en  meest  verlatenen;  onder  dezen  zijn  zeker  migranten  en  vluchtelingen,  die  trachten  te ontkomen aan moeilijke levensomstandigheden en gevaren van allerlei soort.  Daarom is dit jaar het  thema  voor  de  Mondiale  Dag  van  de  Migranten  en  Vluchtelingen:  Kerk  zonder  grenzen, Moeder voor allen. De  Kerk  opent  haar  armen  om  alle  mensen,  zonder  onderscheid  of  beperkingen,  te verwelkomen met het doel te  verkondigen  dat: “God is liefde”  ( 1 Joh.4:8,16).  Na zijn  dood en verrijzenis  vertrouwde  Jezus  aan  zijn  leerlingen  de  opdracht  toe  zijn  getuigen  te  zijn  en  het Evangelie  van  vreugde  en  barmhartigheid  te  verkondigen.  Op  de  dag  van  Pinksteren  verlieten de leerlingen de bovenzaal met moed en enthousiasme; de kracht van de H. Geest overwon hun twijfels  en  onzekerheden,  en  stelde  allen  in  staat  in  hun  eigen  taal  de  prediking  van  de leerlingen te  verstaan.  Vanaf het begin is de Kerk een moeder geweest met een hart open naar heel  de  wereld,  en  zij  heeft  geen  grenzen  gekend.  Deze  zending  is  voortgezet  gedurende tweeduizend  jaren.  Maar  zelfs  in  de  eerste  eeuwen  sprak  de  missionerende  verkondiging  over het universele moederschap van de Kerk,  hetwelk  vervolgens werd ontwikkeld in de geschriften van  de  Vaders  en  werd  behandeld  door  het  Tweede  Vaticaans  Concilie.  De  Concilie  Vaders spraken  over  Ecclesiae  Mater  om  het  wezen  van  de  Kerk  uit  te  leggen.  Zij  brengt  zonen  en dochters  voort  en  “ontvangt  hen  en  omarmt  hen  met  haar  liefde  en  in  haar  hart”  (Lumen Gentium, 14). De  Kerk  zonder  grenzen,  Moeder  voor  allen,  verspreidt  over  de  wereld  een  cultuur  van aanvaarding en solidariteit  waarin niemand wordt gezien als nutteloos, ongeschikt of overbodig. In de daadkrachtige beleving van  dit  moederschap  geeft  de  Christelijke  gemeenschap  voeding, geeft  zij  leiding,  wijst  zij  de  weg,  alle  mensen  begeleidend  met  geduld  en  dichtbij  hen  staand door gebed en werken van barmhartigheid. Vandaag  de  dag  krijgt  dit  een  bijzondere  betekenis.  In  een  tijd  van  zulke  omvangrijke migratiestromen  verlaten  grote  aantallen  mensen  hun  vaderland,  met  een  koffer  vol  vrees  en verlangen,  om  een  hoopvolle,  maar  gevaarlijke  reis  te  ondernemen  op  zoek  naar  meer menswaardige  levensomstandigheden.  Dikwijls  echter  brengt  zulke  migratie  argwaan  en vijandigheid teweeg,  zelfs in kerkelijke gemeenschappen,  voordat enig inzicht is  verkregen over het leven van migranten of kennis is genomen van hun verhalen  over vervolging en    armoede. Argwaan en vooroordeel conflicteren dan  met het bijbelse gebod om de vreemdeling in nood te verwelkomen met respect en saamhorigheid. Anderzijds  ontdekken  wij  in  ons  geweten  de  oproep  om  ons  te  laten  raken  door  menselijke ellende  en  het  gebod  van  de  liefde  in  praktijk  te  brengen,  dat  Jezus  ons  naliet  toen  hij  zich vereenzelvigde  met  de  vreemdeling,  met  de  lijdende  mens,  met  al  de  onschuldige  slachtoffers van geweld en uitbuiting. Echter, vanwege de zwakheid van onze natuur “hebben wij de neiging christenen  te  zijn,  die  zich  op  een  veilige  afstand  houden  van  de  wonden  van  de  Heer” (Evangelii Gaudium, 270). De moed,  geboren uit geloof,  hoop en liefde,  stelt ons in staat de afstand te  verkleinen,  welke ons scheidt van menselijke ellende. Jezus Christus staat altijd te wachten om te worden herkend in  migranten  en  vluchtelingen,  in  ontheemden  en  bannelingen,  en  door  hen  roept  Hij  ons  op met hen onze goederen te delen en  soms iets van onze rijkdommen af te staan. Paus Paulus VI sprak hierover,  toen hij  zei dat “de meer gefortuneerden zouden  van sommige van hun rechten dienen  af  te  zien  om  aldus  hun  goederen  ruimhartiger  ten  dienste  te  stellen  van  anderen” (Octogesima Adveniens, 23). Het  multiculturele  karakter  van  de  hedendaagse  samenleving  moedigt  de  Kerk  daarom  aan nieuwe  verplichtingen  op  zich  te  nemen  van  solidariteit,  gemeenschap  ,  en  evangelisering. Migratiestromen  roepen  ons  eigenlijk  op  tot  het  verdiepen  en  versterken  van  de  waarden,  die nodig zijn om een vredevol samenleven tussen mensen en culturen te garanderen. Het tot stand brengen  van  louter  verdraagzaamheid,  die  de  verscheidenheid  respecteert  en  die gemeenzaamheid  bevordert  tussen  personen  met  verschillende  achtergronden  en   culturen ,  is niet  voldoende.  Het  is  precies  hier,  dat  de  Kerk  helpt  grenzen  te  overstijgen,  en  ertoe bemoedigt”om  houdingen  van  afweer  en  angst,  van  onverschilligheid  en  marginalisatie  op  te geven … in de richting van houdingen die gestoeld zijn op een cultuur van ontmoeting: de enige cultuur  welke  in  staat  is  om  te  bouwen  aan  een  betere,  meer  rechtvaardige  en  broederlijke wereld” (Boodschap Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2014). De  migratiestromen  zijn  echter  zo  omvangrijk,  dat  alleen  een  systematische  en  actieve samenwerking  tussen  staten  en  internationale  organisaties  in  staat  kan  zijn  zulke  stromen  op een  effectieve  wijze  te  ordenen  en  er  leiding  aan  te  geven.  Want  migratie  gaat  eenieder  aan, niet  alleen  vanwege  de  omvang  van  het  verschijnsel  maar  ook  vanwege  “de  sociale, economische,  politieke,  culturele  en  religieuze  problemen  die  het  veroorzaakt,  en  vanwege  de dramatische  uitdagingen  die  het  stelt  aan  het  adres  van  naties  en  de  internationale gemeenschap” (Caritas in Veritate, 62). Op  internationaal  niveau  wordt  er  veelvuldig  gesproken  over  de  geschikte  wijze,   over  de methodes  en  over  de  vereiste  regelgeving,  om  het  verschijnsel  migratie  aan  te  pakken  Er  zijn bureaus en organisaties op internationaal, nationaal en lokaal niveau, die hun uiterste best doen om  dienstbaar  te  zijn  aan  hen,  die  een  beter  leven  zoeken  door  middel  van  migratie. Niettegenstaande  hun  edelmoedige  en  prijzenswaardige  inspanningen  is  een  meer  afdoend  en opbouwend  optreden  noodzakelijk,  dat  zich  namelijk  verlaat  op  een  wereldomvattend  netwerk van  samenwerking,  gebaseerd  op  het  veilig  stellen  van  de  waardigheid  en  centrale  betekenis van  iedere  menselijke  persoon.  Dit  zal  leiden  tot  grotere  effectiviteit  in  de  strijd  tegen  de beschamende  en  misdadige  mensenhandel,  tegen  de  schending  van  fundamentele  rechten, tegen  alle  vormen  van  geweld,  verdrukking  en  slavernij.  Samenwerken  echter  vereist wederkerigheid,  gemeenschappelijk  optreden,  openheid  en  vertrouwen,  in  de  wetenschap  dat “geen enkel land  alleen de moeilijkheden aankan die met dit verschijnsel gepaard gaan, dat zo wijdverspreid  is,  dat  het  inmiddels  ieder  werelddeel  aangaat  in  de  dubbele  beweging  van immigratie en emigratie”. ” (Boodschap Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2014). Het  is  noodzakelijk  om  de  globalisering  van  migratie  tegemoet  te  treden  met  de  globalisering van  liefde  en  samenwerking,  en  dit  op  zulk  een  wijze  dat  de  levensomstandigheden  van migranten  menselijker  worden  gemaakt.  Tegelijkertijd  zijn  er  grotere  inspanningen  nodig  tot verzachting van de omstandigheden, die vaak veroorzaakt worden door  oorlog of  hongersnood, en die hele volkeren dwingen om hun geboortegrond te verlaten. Solidariteit  met  migranten  en  vluchtelingen  moet  vergezeld  gaanmet  de  moed  en vindingrijkheid,  noodzakelijk  om  op  een  wereldwijd  niveau  een  rechtvaardiger  en  billijker financiële  en  economische  situatie  tot  stand  te  brengen,  evenals  een  groeiende  betrokkenheid op vrede, welke de onmisbare voorwaarde is voor iedere geloofwaardige vooruitgang. Dierbare migranten en vluchtelingen! U bezit een bijzonder plaats in het hart van  de Kerk, en u helpt  haar  om  haar  hart  te  verruimen  en  haar  moederschap  te  tonen  aan  de  gehele mensenfamilie.  Verlies  uw  geloof  en  hoop  niet!  Laat  ons  denken  aan  de  Heilige  Familie gedurende de vlucht naar Egypte: Zoals het moederhart van de Heilige Maagd en het zorgzame hart  van  Sint  Jozef  het  vertrouwen  levend  hield  dat  God  hen  nooit  zou  verlaten,  moge  zo dezelfde hoop op God u  nooit ontbreken. Ik vertrouw u toe aan hun bescherming en verleen u van ganser harte mijn Apostolische Zegen.

Vaticaanstad, 3 September 2014.

Franciscus.