Actuele informatie juni 2012

Aan de parochianen van de parochies

 H. Johannes Evangelist in Hooge-Mierde

 H. Clemens in Hulsel

 H. Stephanus’ Vinding in Lage-Mierde

 Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Reusel

 Medegelovigen,

Binnen ons bisdom zijn velen bezig rond het vormen van nieuwe parochies. Die nieuwe parochies zijn geen doel op zichzelf, maar een middel om ook in de toekomst de rijkdom van ons geloof door te kunnen blijven geven. Ook wij, de besturen van de parochies in Hooge-Mierde, Hulsel, Lage-Mierde en Reusel, willen op weg gaan naar een nieuwe parochie in de gemeente Reusel – de Mierden. Daartoe hebben we afgelopen donderdag 31 mei 2012 in aanwezigheid van Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop en vicaris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, een eerste overleg gevoerd. De nieuwe parochie zal onder leiding komen te staan van pastoor van Roosmalen, de huidige pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Reusel. De nieuwe parochie zal over twee kerkgebouwen kunnen beschikken, de kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Reusel en vooralsnog de kerk van de H. Johannes Evangelist in Hooge-Mierde. Dat wil zeggen dat de kerken van de H. Clemens in Hulsel en H. Stephanus’ Vinding in Lage-Mierde op termijn aan de eredienst zullen worden onttrokken. Het is met pijn in het hart dat we u dit voorgenomen besluit van de bisschop moeten mededelen. Een kerk is altijd nog Gods woning onder de mensen, onder ons. Maar de ontwikkelingen, met name het al decennia lang teruglopend kerkbezoek, laten geen andere keus. Met de twee kerken die nu open blijven is er toch nog voor iedere parochiaan van de nieuwe parochie een kerkgebouw binnen een redelijk bereik. Het is verder belangrijk om aan te geven dat beide kerkgebouwen die als kerkgebouw open blijven van en voor alle parochianen zijn: alle parochianen mogen er zich thuis weten en alle parochianen hebben er een stem. Als besturen willen we samen met onze pastoors en samen met u de schouders zetten onder de nieuwe parochie.

We hopen op uw betrokkenheid en op uw medewerking.

Opdat de rijkdom van ons geloof ook aan de toekomstige generaties doorgegeven kan worden.

Het parochiebestuur van :

H. Johannes Evangelist in Hooge-Mierde

H. Clemens in Hulsel

H. Stephanus’ Vinding in Lage-Mierde

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Reusel