16 Mei 2014 Verklaring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie inzake de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei

Verklaring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie inzake

de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014

L.S.,

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden in Nederland plaats op 22 mei aanstaande. De uitkomsten van deze verkiezingen zullen mede bepalend zijn voor de wetgeving van de Europese Unie in de komende vijf jaar en zullen grote impact hebben voor degenen die de Europese Unie in de komende jaren gaan leiden.

Het is van groot belang dat burgers van de Europese Unie participeren in het democratisch proces door hun stem uit te brengen op de verkiezingsdag. Hoe sterker de opkomst, hoe sterker het democratisch gehalte van de Europese Unie.

Wij als Nederlandse Bisschoppenconferentie zien het als onze plicht om richting te geven aan de EU-stemmer bij het vormen van haar/zijn bewuste keuze. Wij doen dat door aandacht te vragen voor enkele zaken die van belang zijn vanuit het perspectief van de Katholieke Sociale Leer.

Overigens, ook al richten wij ons in eerste instantie tot de EU-burgers die zichzelf als Katholiek beschouwen, we hopen dat ons advies ook gehoor mag vinden bij alle vrouwen en mannen van goede wil die zorg hebben voor het Europese project. We hopen ook dat degenen die vanuit Nederland worden gekozen in het Europees Parlement onze adviezen ter harte willen nemen.

We beginnen met enkele algemene overwegingen:

  1. Het is een recht en een morele plicht voor iedere stemgerechtigde burger in de Europese Unie om zijn/haar stem uit te brengen. Vele jongere burgers in de Europese Unie mogen voor het eerst stemmen. Wij bevelen jongeren aan om ook hun stem te laten horen in het politieke debat en vooral ook door het uitbrengen van hun stem.
  2. Het is van belang dat zij die in het Europees Parlement wensen toe te treden, hetzij voor het eerst, hetzij door herbenoeming, zich bewust zijn van de schade die is aangericht door de economische crisis. Paus Franciscus heeft publiekelijk de aandacht gevraagd voor de toestand van hen die al arm en kwetsbaar waren en zij die in armoede terecht zijn gekomen door de crisis. Het aantal “nieuwe armen” groeit alarmerend snel.
  3. De christelijke boodschap is een boodschap van hoop. Het is onze overtuiging dat het Europese project is geïnspireerd door een nobele visie op de mensheid, inhoudend dat individuele burgers, gemeenschappen en zelfs naties in staat zijn een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn, het bonum commune. De Kerk benadert de Europese uitdaging met vertrouwen in een betere toekomst.
  4. Matigheid is één van de kernwaarden van de christelijke spiritualiteit. Een cultuur van beperking moet leiden tot een hervorming van de sociale-markt economie en het milieubeleid. We moeten leren om te leven met minder, en met overtuiging ook zorgen dat zij die dat nodig hebben een eerlijker deel krijgen.

Er zijn enkele beleidsvelden binnen de Europese Unie waar we specifieke aandacht voor willen vragen:

  1. Bij het werken aan een Europese Unie mag het principe van subsidiariteit, de eigen verantwoordelijkheid van iedere lidstaat en iedere burger, niet uit het oog verloren worden. Een andere pijler is de solidariteit tussen landen, tussen regio’s en bevolkingsgroepen. We moeten werken aan een Europa met solidariteit als basiswaarde.
  2. Het is essentieel dat bij alle beleidsvelden van sociaaleconomische politiek, de menselijke waardigheid als uitgangspunt wordt genomen. Het menselijk leven verdient bescherming vanaf het moment van de conceptie tot aan het moment van de natuurlijke dood. Het gezin, de hoeksteen van de samenleving, moet de erkenning krijgen die het verdient.
  3. Europa is een continent dat in beweging is door migratie tussen lidstaten en van buitenaf. Dit beïnvloedt mensen rechtstreeks en heeft effect op de samenleving. Een humane behandeling van migranten is van wezenlijk belang, zowel bij binnenkomst als bij de verdere inspanning tot een succesvolle integratie in de Europese Unie. Mensenrechten moeten nauwgezet worden gerespecteerd.
  4. Religieuze vrijheid is een fundamenteel onderdeel van een tolerante, open samenleving. Deze vrijheid behelst ook het recht om publiekelijkuiting te geven aan een geloof. We verwelkomen regelgeving van de Europese Unie ter bevordering en bescherming van religieuze vrijheid en geloof en we hopen dat het Europese Parlement blijvende en toenemende aandacht heeft voor deze belangrijke zaak.
  1. De komende vijf jaren zullen de effecten van grote demografische veranderingen merkbare effecten gaan krijgen in de Europese Unie. Wij pleiten voor een adequaat aanbod en kwaliteit van zorg en voor goed onderwijs, rekening houdend met de keuzevrijheid en het recht op opvoeding van de ouders.

Wij, de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland, pleiten ervoor dat het Europese project door zoveel mogelijk burgers wordt gedragen. Het is essentieel voor ons allen -politici, kandidaten, alle betrokkenen- om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van Europa’s toekomst en het behoud van vrede en veiligheid. Om die reden roepen wij iedereen die stemgerechtigd is op om op 22 mei welbewust en goed geïnformeerd zijn/haar stem uit te brengen voor het Europees Parlement.